Hiện tại chúng tôi chưa có nhu cầu tuyển dụng trong thời gian tới. Xin cảm ơn sự quan tâm của bạn dành cho văn phòng STC-Vietnam.