Hệ thống mô phỏng chuỗi giao nhận vận tải

STC-Group đã phát triển Chuỗi giao nhận vận tải Simulator ® đã trở thành một trong những nhiệm vụ mô phỏng đầy đủ tiên tiến nhất cho chuỗi vận chuyển hậu cần trên thế giới. Tất cả các chức năng khác nhau trong chuỗi vận chuyển phức tạp được thể hiện trong hệ thống mô phỏng này. Nền tảng mô phỏng được thiết kế để mô phỏng các thông tin, truyền thông, các dòng văn bản, dòng tiền và dòng chảy của hàng hóa liên quan đến việc vận chuyển thực tế hàng hoá để đào tạo sinh viên trong việc vận chuyển tổng số và quá trình hậu cần.

Chuỗi vận chuyển phát triển kịch bản