Cơ sở dữ liệu mô phỏng trực quan

Trong vài năm qua, STC-Việt Nam đã tạo ra số lượng lớn các cơ sở dữ liệu trực quan cho các chương trình đào tạo mô phỏng độc đáo của STC-Group và trên toàn thế giới bao gồm cảng, bờ biển, sông, mô hình tàu, cơ sở sản xuất dầu ngoài khơi và nhiều hơn nữa với việc sử dụng hầu hết các gói phần mềm tiên tiến cho các chương trình đào tạo mô phỏng và mô phỏng hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng (Saar ®) of STC-Group. Các cơ sở dữ liệu hình ảnh đa dạng bao gồm cảng, sông, và các mô hình tàu mục tiêu đào tạo khác nhau hoặc các chương trình nghiên cứu mục đích tại TTGDCK-Group và trên toàn thế giới

Cảng và bờ biển

Đường sông

Tàu thủy